Aktuálně

U

1. 1. 2024 - Poplatek za komunální odpad na rok 2024 a poplatek za psa

Poplatek - KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSI    

Poplatek mohou občané uhradit hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bankovním převodem na účet č. 13022591/0100,  variabilní symbol  č.p./č.ev./2024, nebo do zprávy pro příjemce - jméno.

Výše poplatku za KO je pro rok 2024   700,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt.

Výše poplatku za psa je  pro rok 2024 100,00 Kč a 150,00 Kč za každého dalšího.

Pro bližší informace pište na e-mail: obec@strakov.cz

23. 12. 2022 - Kliknutím na banner ČEZu zjistíte plánované odstávky el.energie

24. 12. 2022 - FOTOMAPA OBCE - letecké snímkování

klikněte na odkaz níže:

https://www.travelvirtual.eu/strakov/

6. 6. 2016 - BIOODPAD A KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolování kácení dřevin v obci Strakov

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku (např. břehový porost vodního toku, rybníka) nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin (nálety, keře), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území a evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

Žádost o povolení kácení dřevin v obci Strakov se podává na Obecní úřad Strakov. O povolení kácení žádá vlastník (příp. vlastníci) pozemku, kde dřeviny požadované ke kácení rostou, nebo osoba, která je k tomu vlastníkem zplnomocněna.

Žádost o povolení k zásahu do břehového porostu rybníků a vodních toků (např. kácení dřevin), se podává na odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl. Poté se podá na Obecní úřad Strakov žádost o povolení jednotlivých dřevin, pokud to zákonné předpisy vyžadují, tj. podle výše uvedených kritérií a)-d).

0. 0. 0 - Mapový portál

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete zde.