Základní informace

Starosta obce: Mgr. Jan Janypka
Místostarosta obce: Radka Kadlecová

Adresa:

OBEC Strakov
Strakov č.p.3, 570 01 Litomyšl

IČO: 00277410, NEPLÁTCE DPH

tel.: 461 639 257
e-mail: obec@strakov.cz
www: http://www.strakov.cz

Datová schránka: v4kbxhj

Úřední hodiny:

Pondělí:  18,30 - 19,30 hod. 

Středa:    18,30 - 19,30 hod.

Základní informace:

Statut města: NE
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 853 ha
Počet obyvatel: 242
Průměrný věk: 40
Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Obchod s potravinami: NE
Kanalizace (ČOV): NE
Vodovod:  
Plynofikace: NE

Geografická poloha a základní charakteristika

Obec Strakov se nachází skoro až na samé sevení hranici svitavského okresu, poblíž česko-moravského pomezí. V podrobnějším vymezení Strakov leží v bezprostřední blízkosti Litomyšle, od jejíhož centra je střed obce vzdálen zhruba čtyři kilometry východním směrem. Reálnou spojnicí Strakova s Litomyšlí je komunikace místního významu, odbočující ze silnice I. třídy č.35. Právě po této dopravní ose regionu jsou pro obyvatele Strakova snadno dostupné i 20 km jihovýchodním směrem ležící Svitavy a stejně vzdálené Vysoké Mýto (SZ směr). Relativně dobře dosažitelná je též Česká Třebová (po silnici II1358 z Litomyšle; cca 12 km severovýchodně), 16 km seveně ležící Ústí nad Orlicí (po silnici II/360), ale i 20 km jižně situovaná Polička (dostupná nejlépe též po silnici 11/360). Velmi dobré silniční napojení na střediska vyššího řádu je navíc umocněno přítomností železniční stanice v nedaleké Litomyšli na trati č. 016. Dopravní polohu, která stále více ovlivňuje i různé socioekonomické aktivity v obci, lze tedy celkově hodnotit jako více než příznivou.

Rozloha

Současná katastrální výměra 853 ha přiřazuje Strakov k plošně malým obcím o jediné místní části (č.o. Strakov).

Přírodní poměry

Geomorfologicky patří exponované území ke Svitavské pahorkatině, místní klimatické poměry zase Strakov řadí do mírně teplé oblasti č.2 republikové klasifikace. Průměrná nadmořská výška obce přitom činí 435 metrů nad mořem.

Z hydrologického hlediska je v tomto prostoru významný Končinský potok protékající přímo zastavěným územím obce, který ústí před Vysokým Mýtem (zhruba 16 km severozápadně od obce) ve výšce 290 m n.m. zprava do Loučné (ta protéká nedalekou Litomyšlí). V ústí Končinský potok dosahuje průměrného průtoku 0,33 m3, plocha jeho povodí činí 59,7 km2 a celková délka toku 21,2 km. Jde o mimopstruhovou vodu spadající do II.třídy kategorie čistoty. Tok je spojen náhonem se Sloupnickým potokem.

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel

ROK POČET OBYVATEL
1869 337
1900 319
1930 295
1950 182
1961 221
1970 219
1980 206
1991 196
1996 178
2001 226

Z tabulky lze vysledovat dosti výrazný populační propad charakteristický pro velkou část sledovaného časového úseku. Sestupný trend přitom začal již na začátku našeho století. Maximální lidnatosti dosáhl Strakov v "počátečním" roce 1869 (373 obyvatel). Od té doby prakticky nepřetržitě až do dnešních dnů signalizuje časová řada prudký populační úbytek, který byl logicky nejvýraznější v převratném období po II. světové válce. Naznačenou výjimku představovalo dočasně přírůstkové období 1950-1970 (+ 37 obyvatel). Důležitý index 1996/1869 dosahuje pouze 47,7 % , index 1996/1980 pak už méně varujících 86,4 % . K zajímavému pozitivnímu zlomu došlo v posledních 5 letech, kdy aktuální index je 126,9. Lze si to vysvětlit tak, že obce v sousedství větších měst se stávají přitažlivými díky nižším cenám stavebních pozemků, vhodnému dopravnímu spojení i kvalitnímu přírodnímu prostředí.

Vývoj počtu obyvatel za posledních 12 let

ROK POČET OBYVATEL
2000 224
2001 222
2002 223
2003 226
2004 211
2005 212
2006 214
2007 216
2008 216
2009 215
2010 216
2011 220

 

Heraldika / Z dějin obce a starší vyobrazení obecní symboliky

Obec Strakov, německy Strokele (lidově Štrókala) leží 3,5 km východně od Litomyšle. Počátky lokality sahají patrně do 13. století. Poprvé je ves připomínána v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347 (episcopo attribuitur villa Strakow), jíž učinil majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou. Ves tehdy připadla litomyšlskému biskupovi. Litomyšlský biskup Jan IY., řečený Železný, zmiňuje ves Strakow ve své listině z roku 1398 jako svůj majetek; další listinou z roku 1412 osvobodil týž biskup ves od odúmrtí. V listině z roku 1398 není zmíněna rychta, ač již tehdy ve vsi patrně existovala, neboť v roce 1406 je zde uváděn jako rychtář jakýsi Mareš. K roku 1409 jsou zmiňováni konšelé Mikuláš Lipovec, Pavel Chmelík, Viktorin Šimek, Petr Opršal a Václav Rochovec, k roku 1418 je uváděn jakýsi Velislav, řečený Kalus ze Strakova jako lantfojt kanovníků premonstrátského řádu /biskupské kapituly?/ v Litomyšli. V listině z roku 1347 je ve vsi uváděn velký dvorec, který připadl biskupské kapitule. Ten byl ale roku 1358 zastaven šlechtici Buškovi z Geršperka. Vedle velkého dvorce o dvou poplužích, s deseti zahradníky, loukami, pastvinami a s potokem, jsou uváděny další selské dvory, a to k roku 1409 Václava, řečeného Žid a k roku 1420 Tomáše, řečeného Král, mj. s hrází či návozem zvaným lidmi " niva ". V roce 1547 připadla ves Strakow k litomyšlskému zámeckému panství, v roce 1578 je uváděn jakýsi J. Příhoda ze Strakova, v roce 1654 je zmiňován Strakow jako ves v kraji Chrudim. Teprve od roku 1789 se setkáváme s německým označením vsi, a to Strokele, roku 1837 Strokele, auch Strokole, ehemals Strakow 1 St. ó. von Leitomischel (Sommer).

Antonín Profous uvádí, že označení vsi Strakov vzniklo z tvaru Strakův, tj. dvůr, resp. majetek. Příjmení Straka se vyskytuje poměrně často (1374 Straconis ..., 1379 Straka, 1429 Gira Straka etc.) a vzniklo z ap. straka. Německé označení vsi bylo odvozeno z českého názvu přidáním přípony -le, - la.

Znakové privilegium nebylo vsi Strakov nikdy vydáno. Symbolika obce se dochovala na otiscích razítek, na nichž shledáváme vyobrazení polopostavy Panny Marie. Prezentování Madony není ale jednotné. Týká se to rovněž plastik Panny Marie umístěných v obci. Dlužno dodat, že Panně Marii je zasvěcen též strakovský kostelík.

Při zpracování návrhu znaku obce Strakov bylo nutné tuto skutečnost respektovat. Jelikož ale nebyl původní návrh znaku podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PČR doporučen a návrh praporu byl zamítnut (shodoval se s mezinárodně uznávanou vlajkou, jež označuje místo sestupu a výstupu potápěčů pod hladinu), navrhuji proto následující řešení obecní symboliky. Polopostava Panny Marie nebývá interpretována jednotně; navrhuji ji ve znaku zastoupit jedním z jejích symbolů, tj. liliemi. Významnou památkou obce Strakov je Vejdova lípa, strom chráněný státem; proto bude v návrhu znaku rovněž zastoupena. V návrhu znaku budou užity tinktury - zlatá, stříbrná, červená a zelená.

(Autor návrhu: Mgr. Oldřich Pakosta)

Blason návrhu znaku obce Strakov je následující:

španělský štít stříbrno-červeně pošikem dělený; ve stříbrném poli zelený lipový list, červené pole posázené šesti zlatými liliemi (v postavení 1, 2, 3)

znak

S ohledem na blason znaku obce (tj. na tinktury a erbovní figuru), a v souladu s obecně platnými pravidly vexilologie, lze vytvořit návrh praporu obce Strakov, přičemž navrhuji užití jednoduchého praporu, vycházejícího pouze z tinktur znaku. V návrzích praporu tak budou použity barvy žlutá, bílá, červená a zelená. List praporu má předepsaný tvar v poměru stran 3:2.

Návrh praporu obce Strakov je následující:

list praporu s žerďovou částí bílou, v ní zelený pruh o šířce jedné desetiny šíře listu; ve vlající červené části žlutý pruh o šířce jedné desetiny šíře listu

 

Vybavenost obce

... Administrativa ...

 • Obecní úřad v centru obce
 • sídlo Městských lesů Litomyšl v rekonstruovaném objektu

... Školství ...

 • MŠ v místě není, děti navštěvují MŠ v Janově nebo v Litomyšli
 • do ZŠ děti dojíždějí do Litomyšle

... Zdravotnictví ...

 • občané dojíždějí do Litomyšle

... Sport, rekreace ...

 • areál sportoviště u rybníka vybaveného víceúčelovým hřištěm, krytým pódiem a stoly s lavicemi. Areál je využíván jak pro sportování, tak pro pořádání letních společenských akcí
 • severně a severovýchodně obce vznikly dvě chatové osady. Na katastru obce se nachází prameniště „Zlaté studánky“, ke které vede turistická značená stezka, dále lze dojít po stezce na chatu Maxe Švabinského v Kozlově.

... Kulturní zařízení ...

 • společenský sál v budově OÚ - kapacita 120 lidí - navazuje na restaurační zařízení. Sál je využíván pro pořádání společenských akcí
 • pro letní společenské akce je využíván sportovní areál (venkovní krytý taneční parket).

... Církevní zařízení ...

 • kaple Panny Marie na návsi
 • hřbitov je využíván v Litomyšli
 • západně od obce je umístěn hřbitov, kde bylo pohřbíváno v letech 1938 - 1946

... Spolková činnost ...

 • Sbor dobrovolných hasičů - 44 členů

 

Firmy

Obchodní zařízení, další služby

 • truhlářství
 • autodoprava
 • malířství, natěračství
 • přibližování dřeva
 • ARS – zahradní architektura realizace a servis
 • soukromý zemědělec Jiří Lux