Jednací řád obce

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Strakov

Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na tomto svém jednacím řádu:

I.
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání (dále zasedání), usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého zasedání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.


II.
Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon) a to zejména o záležitostech uvedených v § 84, 85 a dále o věcech uvedených v 102 odst. 2 písm. d), f), j), l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


III.
Svolání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva svolává starosta. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vyvěsí obecní úřad na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním. Kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím místního rozhlasu, tisku ap.). Starosta je dále povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje (zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu). Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Nesvolá-li dle výše uvedeného zasedání zastupitelstva starosta, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.


IV.
Příprava zasedání zastupitelstva obce

Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada obce (v obci, v níž není rada obce zřízena, plní funkci rady starosta) a výbory. Své návrhy určené pro jednání zastupitelstva předkládá v písemné formě navrhovatel starostovi tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva jeho členům. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.


V.
Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které jsou jim uloženy, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce.
Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zasedáním zastupitelstva starostovi (předsedajícímu). O tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti rozhodne zastupitelstvo.
O důvodu své případné neúčasti informují členové zastupitelstva včas starostu. Účast na jednání stvrzují svým podpisem do listiny přítomných.


VI.
Program zasedání

Na zasedání zastupitelstva je jednáno jenom o věcech, které byly dány na program. O zařazení návrhů na program zasedání, které byly předloženy členům zastupitelstva před zahájením zasedání nebo předneseny v jeho průběhu, rozhodne zastupitelstvo. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li zastupitelstvo, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu na program zasedání. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo.


VII.
Průběh zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo jím pověřený zástupce (dále jen předsedající). Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, předsedající zasedání ukončí. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.
V zahajovací části předsedající zastupitelstvo informuje, zda bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech jeho členů, dá schválit program jednání, určí 2 ověřovatele zápisu z tohoto jednání a zapisovatele. Současně členy zastupitelstva informuje, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a příp. jaké námitky proti němu byly podány. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí včetně námitek, které proti němu byly podány.
Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. Zastupitelstvo obce se může podle průběhu jednání usnést na omezujících opatřeních např.: nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát; doba diskusního vystoupení se omezuje na dobu 10 minut; technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
Návrh na ukončení jednání může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho ukončení nebo pokračování rozhodne zastupitelstvo hlasováním.


VIII.
Příprava usnesení zastupitelstva obce

Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení vychází z projednávaných zpráv a z diskuse členů ZO. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva a výborům.


IX.
Hlasování

Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. V případě, uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto proti návrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. Nezíská-li návrh na usnesení potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za zamítnutý. Nepřijme-li ZO navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, starosta navrhne nový návrh usnesení.
Hlasování se provádí veřejně, nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta spolu s místostarostou, v případě nepřítomnosti některého z uvedených jiný člen zastupitelstva. Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provede způsobem v místě obvyklým.
 

X.
Dotazy členů ZO

Členové ZO mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, místostarostu a další orgány obce (výbory, komise) a vedoucí organizací a zařízení zřízených obcí a požadovat od nich vysvětlení Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejíž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví písemně nejdéle do 30 dnů. Souhrnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání ZO na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZO. Dotazy vznesené na jednání ZO se zaznamenávají v zápise a o nich a jejich vyřízení je vedena evidence u obecního úřadu.


XI.
Péče o nerušený průběh zasedání

Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací místnosti. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.


XII.
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá do 15 dnů.


XIII.
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, se vždy mimo jiné uvede počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina členů zastupitelstva. Zápis musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.


XIV.
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení provádí kontrolní výbor. O provedených kontrolách výbor pořídí zápis, který předloží zastupitelstvu obce na nejbližším jeho zasedání.


XV.
Závěrečná ustanovení

Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, jakož i všechny předložené a související písemné materiály, archivuje starosta na obecním úřadě. Členové ZO mohou kdykoliv v pracovní době do těchto materiálů nahlédnout, Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu po projednání schvaluje ZO.

Tento jednací řád zastupitelstva obce Strakov nabývá účinnosti dnem 7.12.2006