Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Strakov

2. Důvod a způsob založení

Obec Strakov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1991.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Zastupitelé a organizační struktura obecního úřadu

Výbory a komise obce

4. Kontaktní spojení

570 01, Strakov 3
Telefon/Fax: 461 639 257
E-mail: obec@strakov.cz
www: www.strakov.cz
ID Datové schránky: v4kbxhj

4.1 Kontaktní poštovní adresa

570 01, Strakov 3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

570 01, Strakov 3

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa          18:30 - 19:30

4.4 Telefonní čísla

461639257

4.5 Čísla faxu

461639257

4.6 Adresa internetové stránky

www.strakov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@strakov.cz

4.8 Další elektronické adresy

ou.strakov@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat

13022591/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. IČ

00277410

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají:
● ústně v kanceláři úřadu (PO, ST: 18:30 - 19:30)
● písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
● e-mailem: obec@strakov.cz
● elektronickým podáním: obec@strakov.cz
● elektronickým podání do datové schránky: v4kbxhj

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
Odvolání
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Obec Strakov

Sazebník úhrad za poskytování informací

Hrazení nákladů upravuje ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb.:

 1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 2. Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 3. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základ jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
 4. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce (3), ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 5. Poskytnutí informace podle odstavce (3) je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 6. Úhrada je příjmem povinného subjektu.

Náklady:

 1. Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů poplatek 50 Kč za každou i započatou stránku
 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč;
 3. a pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 2 Kč;
 4. Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 3 Kč;
 5. Za pořízení jednostranné kopie - formátu A3 – 4 Kč;
 6. Za pořízení oboustranné kopie formátu A3 – 6 Kč;
 7. Za tisk na barevné tiskárně ve formátu A4 – 8 Kč;
 8. Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 30 Kč;
 9. Za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 45 Kč;
 10. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve              výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;
 11. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;
 12. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 120 Kč za jednu poštovní zásilku;
 13. Vzniknou-li při vyhledávání informací jiné osobní náklady (jízdné), tyto budou účtovány na základě individuální kalkulace;
 14. Za náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod. – dle sazebníku poskytovatele;
 15. Stanovením úhrady není dotčena poplatková povinnost dle sazebníku správních poplatků.

Ostatní ustanovení:

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo z části upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce 13022591/0100.

Ve Strakově dne 1. 9. 2017.

Mgr. Jan Janypka, starosta obce Strakov

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhradza poskytnutí informací

Obecní úřad v této souvislosti nemá nadřízený orgán.

16. Licenční smlouvy

---

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Strakov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.